Information / Kørekort til bil

Kørekort til bil

Kategori B

Praktisk info:

 • Hos Go-Driving er der teori og kørsel to gange i ugen
 • Du skal til teoriprøve efter cirka fem uger
 • Derefter skal du til køreprøve, hvor ventetiden er mellem 0-3 uger
 • Teoriundervisningen foregår på Kastanievej 24, 6520 Toftlund  
 • I pausen er der mulighed for at få en kold sodavand, varm kakao, te eller kaffe og en snak med sidekammeraten. Derudover låner du bøger gratis, og du får undervisning en ekstra aften, hvor der udelukkende øves teoriprøver. Ting du ikke får andre steder
 • Pris lovpakken: 12.800,00 kr.

Kørslen foregår fra Toftlund til Ribe eller (Haderslev hvis der er mindst to elever som vil køre der). Det vil sige, at det meste af det kørsel, som du skal have, foregår i den by, hvor du også skal til køreprøve.

 

Betingelser for kørekort:

 • Du kan tidligst begynde at tage kørekort tre måneder, før du bliver 17 år
 • Du kan tidligst gå til teoriprøve en måned, før du bliver 17 år
 • Du kan tidligst komme til køreprøve den dag, du fylder 17 år
 • Undervisningen skal strække sig over mindst 14 undervisningsdage

 

Lovkrav (lovpakken): 

Undervisningen skal være i overensstemmelse med undervisningsplanen til kategori B og omfatte både det teoretiske og praktiske pensum: 

 • 29 teorilektioner
 • 4 lektioner på lukket øvelsesplads
 • 16 lektioner i manøvre på vej
 • 4 lektioner i manøvre på køreteknisk anlæg

 

Kan du nøjes med lovpakken? 

Hvis du ikke har noget erfaring med kørsel, skal du regne med ekstra undervisning i kørsel før, at du er klar til køreprøven. De fleste kan regne med 2-6 ekstra lektioner i kørsel, men det er ingen garanti: Alle elever er forskellige.
Derudover koster det ekstra, hvis du dumper teoriprøven eller køreprøven.

Ekstra lektioner:450,00 kr.Prøvegebyr: 600,00 kr.

 

Hvad skal vedlægges din ansøgning? 

 • En lægeerklæring og et billede med lægens påtegning på bagsiden
 • Et kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp 

Har du kørekort i forvejen, eksempelvis traktorkørekort, skal du ikke have et nyt førstehjælpsbevis. 

Det er bedst at medbringe lægeattest og eventuelt førstehjælpsbevis den første aften, du skal til teori. Læs mere om førstehjælpskurser under ”Førstehjælp”. 

 

INFO. til 17 årig.

 

Information til dig som er 17. år, og ønsker at starte på kørekort til bil.
 
PS: kan du ikke skaffe samtykke fra begge forældre, kan du ikke starte før du er 18 år, medmindre den ene er eneindehaver af forældremyndigheden.

 Er det en god idé at tage kørekort som 17 årig?

Ja det kan det være, hvis du har mulighed for at komme ud og køre, når du har fået dit kørekort og gerne så meget som muligt. Fejlbedømmelse i forbindelse med vigepligter, kørsel i kryds og valg af hastighed, er netop nogle af de situationer hvor unge bilister kommer galt afsted, så hvis man har en voksen ved siden af til at rådføre sig med, til at få rutine sammen med, kan det være en kæmpe fordel. Det forudsætter at der er nogle voksne der vil og har tid til at køre med dig, og de skal opfylde kravene som stilles til ledsager.

 Nej det er det ikke, hvis du ikke har mulighed for at køre jævnligt, det har nemlig den konsekvens at du glemmer det du har lært i din køreskole, og du får derved ikke rutine i at køre bil. Når du så bliver 18 år og skal til at køre, vil du køre dårligere end da du tog dit kørekort, og det kan være farligt for dig og dine medtrafikanter, og så er det sikrest at vente med at få kørekort til du bliver 18 år.

 Krav til ledsageren:

Ledsageren skal være mindst 30 år. Han/hun skal have haft et dansk udstedt kørekort til personbil i de seneste 10 år, og i den periode må kørekortet ikke have været frakendt. Ledsageren skal til enhver tid være i stand til lovligt at køre bilen. Han eller hun må fx ikke være beruset.

 

Det er dit ansvar, at du har fortalt ledsageren om de krav, han/hun skal opfylde for at køre med dig ved rattet. Du skal kunne dokumentere overfor politiet, at du har gjort det. Det er derfor en god ide, at både ledsager og fører udfylder og underskriver en særlig ledsagerblanket forud for kørslen. Det sikrer, at der er dokumentation for, at du som 17-årige har oplyst ledsageren om kravene, og at ledsageren er orienteret om kravene.

 

Find mere information på www.sikkertrafik.dk

 

  

Udkast
til
Bekendtgørelse om forsøgsordning med udstedelse af kørekort til 17-årige
 
I medfør af § 57, stk. 3, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, lov nr. 154 af 18. februar 2015 og lov nr. 659 af 8. juni 2016, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:

 

Almindelige betingelser for forsøgsordningen 
§ 1. Der kan udstedes kørekort til 17-årige til kategori B (almindelig bil) med ret til at føre de i kørekortbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 12, stk. 1, nr. 1-3, nr. 4, 1. pkt., og nr. 6, nævnte køretøjer. 
Stk. 2. Førerret erhvervet under forsøgsordningen er begrænset til Danmark. 
§ 2. Udstedelse af kørekort til 17-årige, jf. færdselslovens § 57, stk. 3, sker efter reglerne i denne bekendtgørelse. 
§ 3. Færdselslovens regler finder anvendelse for 17-årige førere, medmindre andet er angivet i denne bekendtgørelse.

 

Erhvervelse af kørekort 
§ 4. Den 17-åriges erhvervelse af kørekort sker efter de samme regler i færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen, som gælder for personer, der er fyldt 18 år, jf. dog stk. 2
og 3. 
Stk. 2. Køreuddannelsen kan tidligst påbegyndes på datoen for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse, jf. § 16.
Stk. 3. Ansøgning om kørekort skal underskrives af forældremyndighedens indehaver eller indehavere til den, der ansøger om kørekort efter denne bekendtgørelse.
§ 5. På tidspunktet for det fyldte 18. år vil kørsel kunne foretages uden opfyldelse af bekendtgørelsens regler, og kørekort erhvervet efter bekendtgørelsens regler vil overgå til at være et almindeligt EU-kørekort til kategori B (almindelig bil).

 

17-årige førere
§ 6. Det er en betingelse for benyttelse af førerret erhvervet i henhold til § 4, at kørsel til enhver tid foregår med en ledsager, som opfylder betingelserne i §§ 8-11, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Kørsel med de i kørekortbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 12, stk. 1, nr. 6, nævnte køretøjer må dog foregå uden ledsager.
§ 7. Den 17-årige fører har pligt til inden kørslens påbegyndelse at oplyse ledsageren om, at denne fungerer som ledsager. Den 17-årige har endvidere pligt til at oplyse ledsageren om de betingelser, der stilles til ledsagere, jf. §§ 8-11.
 
(Sammen med en ledsager må du køre:
Alm. personbil kategori B
Varebil med tilladt totalvægt på max 3500 kg
Derudover må du køre:
Lille knallert (knallert30) uden ledsager
Traktor uden ledsager)

 Ledsagere

§ 8. Ledsageren skal under kørslen opfylde følgende betingelser:

1) være mindst 30 år,
2) have haft førerret til kategori B (almindelig bil) i minimum 10 år,
3) være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B (almindelig bil), der er udstedt i Danmark, på Færøerne eller i et EU- eller EØS-land, og
4) må ikke have været frakendt førerretten betinget eller ubetinget i de seneste 10 år.
Stk. 2. Den 10-årige periode, jf. stk. 1, nr. 4, regnes fra udløbet af frakendelse.
§ 9. Ledsageren skal under kørslen sidde på forreste passagersæde.
Stk. 2. Ledsageren skal under kørslen have sit kørekort hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.
§ 10. Ledsageren skal på alle tidspunkter under den 17-årige førers kørsel være opmærksom på omkringværende trafikale forhold og bistå den 17-årige fører med råd og vejledning.
§ 11. Ledsageren skal på alle tidspunkter være i stand til at føre køretøjet i overensstemmelse med færdselslovens almindelige regler, herunder bestemmelserne om spirituskørsel og kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer mv. i færdselslovens §§ 53-54, § 55, stk. 1-2, og bestemmelser fastsat i medfør af § 55, stk. 4, 1. pkt.
§ 12. Politiet kan i forbindelse med standsning af et køretøj i medfør af færdselslovens § 77 kontrollere, om ledsageren opfylder de betingelser, der er angivet i denne bekendtgørelse.

 

Straf
§ 13. Færdselslovens almindelige sanktionsbestemmelser for førere af motorkøretøjer finder anvendelse for 17-årige, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil) i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse.
§ 14. Med bøde straffes den, der overtræder § 6, stk. 1, §§ 7-9 og § 11.
Stk. 2. Ved ledsagerens overtrædelse af §§ 8-9 og § 11 straffes den 17-årige fører med bøde, hvis den 17-årige har kendskab til de forhold, der begrunder overtrædelsen.

 

Frakendelse af førerretten
§ 15. Færdselslovens almindelige bestemmelser om frakendelse af førerretten finder anvendelse for 17-årige, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil) i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. Frakendelsestiden for 17-årige førere, der har erhvervet kørekort til kategori B (almindelig bil) i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, regnes fra afgørelsestidspunktet, medmindre førerretten har været inddraget af politiet på et tidligere tidspunkt.
Stk. 3. Har en person under 18 år ikke erhvervet førerret efter denne bekendtgørelse og er den pågældende under 18 år på det tidspunkt, hvor en ubetinget frakendelse af førerretten vedtages eller fastslås ved endelig dom, finder færdselslovens § 128, stk. 4, anvendelse.
 

Mini Cooper D Countryman


Cylindre 4
Motorvolumen, ccm 1.598
Ventiler 16
Hk v. omdr. 112
Nm v. omdr. 4.000
Længde-bredde-højde, cm 411,0 - 178,9 - 156,1
Akselafstand, cm 259,5
0-100 km/t, sek. 10,9
Topfart, km/t 185
Forbrug, km/l 22,7
Karl-Erik Kristensen | Kastanievej 24, 6520 Toftlund  | Tlf.: 23 93 88 90 | godriving.dk@gmail.com